ตะกร้า:
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
รวม: 0 บาท

ข้อตกลงการใช้งาน

การสร้างแอคเค้า ซื้อสินค้า เข้าชมเว็บ หรือใช้บริการแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาโดยDeehub (“Deehub”, “เรา”), “คุณ” (“คุณ”, “ผู้ใช้” ตัวคุณเอง หรือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายหากคุณเป็นตัวแทนของบริษัท หรือกลุ่มคนอื่น) ได้ตกลง และอยู่ภายใต้ข้อตกลง (“ข้อตอลง และเงื่อนไข”) นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) กฎ ข้อตกลง หรือขั้นตอนอื่นๆที่Deehubกำหนดสำหรับการใช้บริการของDeehub (“ระบบบริการ”) หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งหมดนี้ได้ Deehubสามารถระงับ หรือลบแอคเค้าของคุณ หรือระงับคุณจากการเข้าใช้บริการของDeehubโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า คุณไม่สามารถใช้บริการของDeehubได้ หากคุณไม่เห็นด้วยในข้อตกลงเหล่านี้ทั้งหมด

การให้บริการ และระบบทุกอย่างของDeehubนั้นเป็นทรัพย์สินของDeehub การสร้างแอคเค้า และปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้เป็นเพียงการได้สิทธิการใช้บริการของDeehub โดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเท่านั้น มิได้เป็นการซื้อขาย หรือทำให้คุณเป็นเจ้าของส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบหรือDeehub

ข้อตกลงทั่วไป

1. คุณเป็นคนรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอคเค้าของคุณ
2. คุณไม่สามารถสร้างแอคเค้าแทนคนอื่นได้ ยกเว้นในกรณีที่คุณได้รับสิทธิถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นตัวแทนสำหรับบริษัท หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3. คุณต้องเป็นคนรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน และหากมีการเปลี่ยนแปลง คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้ตรงต่อความเป็นจริง
4. คุณต้องไม่โอนสิทธิ ขายแอคเค้าของคุณให้กับคนอื่นนอกเหนือจากการอนุญาตของDeehub
5. คุณเป็นคนรับผิดชอบรหัสผ่านของคุณเอง
6. คุณเป็นคนรับผิดชอบในข้อมูลทุกอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนตัว ความเห็น รูป รายละเอียด ลิงค์ หรือเนื้อหาอื่นๆ (“เนื้อหา”) ที่คุณส่งเข้ามาในระบบบริการ
7. คุณต้องไม่สร้างเนื้อหาใดๆที่ละเมิดสิทธิผู้ใช้อื่นภายใน และภายนอกระบบบริการ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียง การโพสข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นสู่สาธารณะ กลั่นแกล้ง ดูถูก หรื กดขี่ผู้ใช้อื่น
8. คุณยอมรับและตกลงว่าการกระทำทั้งหมดต่อระบบบริการ (รวมถึงระบบติดต่อสู่ระบบบริการ) จะไม่ขัด รบกวน หรือกระทบต่อระบบบริการ หรือผู้ใช้อื่น หรือทำให้ระบบบริการต้องหยุดลง การกระทำเหล่านี้ประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียง การส่งโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต มัลแวร์ ไวรัส หรือการกระทำใดๆที่สามารถรบกวนระบบบริการหรือผู้ใช้อื่นได้
9. คุณต้องไม่รบกวน แก้ไข หรือควบคุมระบบและขั้นตอนการชำระ หรือรับเงินของDeehub
10. คุณสามารถลบ หรือแก้ไขเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่คุณส่งเข้าสู่ระบบบริการเท่าที่ระบบบริการจะทำได้ แต่Deehubมีสิทธิที่จะเก็บเนื้อหา หรือข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติของการให้บริการ
11. คุณไม่สามารถใช้ระบบบริการในการกระทำความผิดทางกฎหมาย
12. ระบบบริการอาจมีลิงค์ที่นำพาคุณสู่เว็บไซท์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับDeehub คุณสามารถเข้าลิงค์เหล่านี้ได้โดยคุณเป็นคนแบกรับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง Deehubจะไม่รับผิดชอบใดๆในการเข้าลิงค์เหล่านั้นของคุณ
13. เราสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยอมรับว่าเราสามารถโพสการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้บนระบบบริการ และการใช้บริการหลังการโพสเป็นการแสดงว่าคุณรับรู้และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่เหล่านี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่จะมีผลทันทีหลังจากการโพสบนระบบบริการ
14. Deehubจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในการกระทำของคุณต่อผู้ใช้อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์
15. Deehubจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในเนื้อหาหรือการกระทำใดๆที่คุณทำต่อระบบบริการหากเนื้อหาหรือการกระทำเหล่านั้นได้ละเมิดกฎหมาย ข้อตกลง กฎระเบียบใดๆ ไม่ว่าจะเป็น และไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงและเงื่อนไง กฎหมายในแต่ละประเทศจนตัวคุณต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายเหล่านั้น
16. ไม่ว่าจะในทางใด คุณจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนใดๆที่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามบนระบบบริการ

ผลงานของคุณ

Deehubเปิดโอกาสให้คุณสามารถอัปโหลดผลงาน (“ผลงาน”) ของคุณเอง และสามารถรับรายได้จากการอนุญาตให้Deehubใช้ผลงานของคุณบนเว็บไซท์ www.Deehub.com (“เว็บไซท์”) เว็บไซท์อื่นๆ และทำการผลิตสินค้าของDeehubต่างๆโดยใช้ผลงานของคุณภายใต้ชื่อของคุณ คุณเป็นเจ้าของผลงาน และสิทธิในการใช้ผลงานเหล่านั้นทั้งหมด คุณสามารถเลือกที่จะลบผลงานนั้นออกจากเว็บไซท์ของDeehubในเวลาไหนก็ได้ แต่เรามีสิทธิที่จะไม่สามารถยกเลิกสินค้าที่ถูกสั่งไปแล้วก่อนที่คุณจะลบผลงานเหล่านั้นออกได้ และเรามีสิทธิที่จะเก็บผลงานเหล่านั้นเอาไว้กับDeehubเป็นระยะเวลาหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับระบบบริการ การอัปโหลดผลงานของคุณขึ้นสู่ระบบบริการของเราเป็นการมอบสิทธิแก่Deehubในการใช้ผลงานของคุณในการแสดงสู่สาธารณะ ผลิตซ้ำ และเผยแพร่ผลงานของคุณบนเว็บไซท์ และเว็บไซท์อื่นๆเพื่อเป็นการส่งเสริมผลงาน และสินค้าของคุณ

เราเคารพสิทธิของคนอื่น รวมไปถึงผลงาน และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา และเราคาดหวังว่าคุณจะเคารพด้วยเช่นกัน คุณเป็นคนรับผิดชอบผลงานของคุณเอง และการอัปโหลดผลงานเหล่านั้นสู่เว็บไซท์ คุณได้รับรู้แล้วว่าคุณมีสิทธิทางกฎหมายที่จะอัปโหลดผลงานเหล่านั้นภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณแสดงถึง และรับรองว่า:

1. คุณเป็นเจ้าของผลงาน หรือมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายในการใช้ผลงานเหล่านั้นบนระบบบริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
2. ผลงานของคุณที่อัปโหลดสู่ระบบบริการต้องไม่ละเมิดสิทธิใดๆ รวมไปถึงและไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า
3. ผลงานของคุณที่อัปโหลดสู่ระบบบริการต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ ประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียง เนื้อหาลามกอนาจาร เนื้อหาชี้นำสู่การแตกแยก เนื้อหาที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือกฎหมายใดๆ Deehubมีสิทธิ์ที่จะตัดสินและลบผลงานดังกล่าวหากผลงานของคุณมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

Deehubมีสิทธิ์ แต่ไม่มีความจำเป็นในการตรวจสอบผลงานของคุณ เรามีสิทธ์ แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะประเมิน ลบ หรือทอดถอนผลงานของคุณออกจากเว็บไซท์ หากผลงานของคุณมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ เรามีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกแอคเค้าของคุณ และระงับคุณจากการเข้าใช้ระบบบริการ

หากคุณพบเห็นผลงานใดๆที่ได้ละเมิดสิทธิของคุณ คุณสามารถแจ้งDeehubผ่านเว็บไซท์โดยการแนบผลงานที่ละเมิดสิทธิของคุณ รวมไปถึงคำอธิบายและหลักฐานในการละเมิดสิทธิเหล่านั้น ทางDeehubจะทำการตรวจสอบและตัดสินใจที่จะปฏิบัติอย่างไรต่อไป

คุณ และคุณคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบในผลงานของคุณที่อัปโหลดสู่ระบบบริการของDeehub Deehubจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิต่างๆของผลงานของคุณ ที่ประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และ/หรือ เครื่องหมายการค้า

การถอนเงินจากระบบบริการ

คุณสามารถรับรายได้จากระบบบริการโดยการขายผลงานของคุณผ่านระบบบริการของDeehub และรับเปอร์เซ็นกำไรส่วนหนึ่งจากรายได้ทั้งหมดที่Deehubได้รับ Deehubสามารถปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นเหล่านั้น หากคุณต้องการที่จะถอนเงินออกจากระบบบริการ คุณต้องมีรายได้อย่างน้อย 500 บาท และสามารถทำการถอนเงินโดยการกรอกข้อมูลที่จำเป็นต่อการถอนเงินบนระบบบริการ ทางDeehubจะทำการโอนเงินเหล่านั้นไปให้คุณทุกๆวันที่สิบห้าของเดือนต่อไป คุณสามารถศึกษาระบบการรับเงิน และถอนเงินได้บนเว็บไซท์

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ระบบบริการของDeehubนั้นอยู่บนพื้นฐานของ “AS IS”, “AS AVAILABLE” และ “WITH ALL FAULTS” ทางDeehub (ประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียง บริษัทแม่ ผู้บริหาร พนักงาน (เรียกโดยรวมว่า “Deehub”)) จะไม่รับประกันใดๆในการให้บริการที่ต่อเนื่อง ปลอดภัย และ/หรือ ไร้ปัญหา เราจะไม่รับประกันใดๆว่าเนื้อหาที่คุณส่งเข้าสู่ระบบบริการจะมีอยู่ให้คุณตลอดเวลา การสูญเสีย หรือความเสียหายบนข้อมูลของคุณสามารถเกิดขึ้นได้ และระบบบริการสามารถถูกรบกวนโดยปัจจัยหลากหลายที่อยู่เหนือการควบคุม และสามารถทำให้เกิดการล้มเหลวทางการให้บริการ Deehubขอปฏิเสธการะรับประกันใดๆที่แสดงออกและการรับประกันเป็นนัย ที่แสดงถึง และไม่จำกัดเพียงความสามารถในการค้าขาย คุณภายของข้อมูล การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ การไม่ละเมิด การใช้ชื่อ และการใช้บริการในทางใดทางหนึ่ง การใช้ระบบบริการเหล่านี้เป็นการแสดงถึงตัวคุณที่รับรู้ถึงความเสี่ยงในการใช้ระบบบริการทั้งหมดแล้ว

Deehubจะไม่รับประกันว่าระบบให้บริการจะปราศจากส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียง มัลแวร์ ไวรัส และหรือ สปายแวร์ Deehubจะไม่รับประกันถึงปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข Deehubไม่ได้เป็นตัวแทน หรือสิ่งรับประกันถึงเนื้อหาที่อยู่บนระบบบริการนั้นถูกต้อง แม่นยำ และ/หรือมีคุณค่า และDeehubจะไม่รับประกันว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข

Deehubไม่ และจะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายใดๆกับคุณที่เกิดขึ้นจาก และไม่จำกัดเพียงผลของการใช้ระบบบริการทั้งโดยตรง และไม่โดยตรง เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากระบบบริการ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายไม่ว่าจะเป็น และไม่จำกัดเพียงการสูญเสียเงิน ความเสียหายทางร่างกาย และจิตใจ ทรัพย์สมบัติส่วนตัวใด และ/หรือ ชื่อเสียงของคุณถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่Deehubรับรู้ก่อน หรือได้รับการแจ้งถึงก่อนเหตุการณ์เหล่านั้น และหากDeehubมีความจำเป็นต้องรับผิดชอบทางกฎหมายกับคุณ ทางDeehubจะไม่จ่ายค่าเสียหายทั้งหมดเกิดเงินเป็นจำนวน 3000 บาท

เครื่องหมายการค้า

ชื่อDeehub และตราของDeehubล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าของDeehub คุณไม่สามารถลอก ปรับแต่ง หรือใช้งานชื่อและตรา ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของDeehubสำหรับสินค้าหรือบริการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับDeehub

เข้าสู่ระบบ
เมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบDeehub คุณสามารถซื้อของกับDeehubได้อย่างสะดวกสบายขึ้น และคุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อและสินค้าของคุณได้อย่างง่ายดาย
Login via Facebook